KC SVOBODA
Cheb


Investor:  Město Cheb
Generální projektant:  Adam Rujbr Architects
Generální dodavatel stavby:  METROSTAV a.s., Praha

Sdružení ALGON a.s., Cheb

Návrh konstrukčního řešení:  Ing. Vlastimil Čegan
Termín zpracování PD:  05/2009
Termín realizace:  09/2010 – 12/2011

Předmětem stavebně-konstrukčního řešení objektu kulturního zařízení v ulici „Za Mostní branou č.p. 5“ v historickém centru města Cheb byl návrh nových nosných konstrukcí přístaveb a nástaveb, jejich uložení na stávající nosné konstrukce a stavební úpravy stávajících nosných konstrukcí včetně statických výpočtů a montážních schémat.

Stávající objekt navržený k úpravám byl vystavěn postupně v průběhu více jak jednoho století, a to v několika etapách, které postupně vytvořily rozmanité dispoziční i konstrukční členění stavby.

Původní nosné konstrukce jsou tvořeny cihelným zdivem z plných pálených cihel. Stropy jsou tvořeny železobetonovými monolitickými konstrukcemi, ze kterých byl ve vlastním sále vytvořen žebrový kazetový strop upnutý do rámové konstrukce centrálního balkonu. Původní zastřešení části objektu se sálem bylo provedeno dřevěnými příhradovými vazníky na celý rozpon objektu.

Způsob založení nových částí rekonstruovaného objektu je již polohou stavby a založením stávajících konstrukcí předdefinován jako plošné založení. Nové svislé konstrukce objektu jsou navrženy jako kombinace nosných stěn zděných keramických bloků typu THERM a ocelových stojek. Jednotlivé sloupy jsou uloženy na základové patky uložené na hutněné a stabilizované podloží.

Konstrukce stropu nad dispozičně zcela změněnou restaurací je navržena jako monolitická železobetonová deska překonzolovaná přes prosklené průčelí s délkou vyložení téměř 3,00m. Toto uspořádání spolu s požadovaným zatížením výrazně omezilo případné využití balkónových izolačních výrobků typu HIT nebo ISOCORB, a tak byla zvolena po dohodě s GP izolace celé desky obalením „zvenčí“, aby byla zajištěna dostatečná tuhost výrazně překonzolované konstrukce balkónu.

Nová střešní konstrukce nad celým objektem je byla navržena jako prostorová ocelová konstrukce vytvářející na střešním plášti tvar valbové zalomené střechy s různou výškovou úrovní hřebenů. Střecha má relativně malý spád (cca 15%) a je vybavena zaatikovým žlabem. Uložení ve střešním prostoru proplétajících se vazníků bylo navrženo na obvodové svislé konstrukce stěnové konstrukce zčásti nové a z části stávající, a stavbou zastřešená plocha má rozlohu cca 1460m2. Střecha nad pódiem je vynesena prefabrikovanými předepjatými panely typu PARTEK o velkém rozponu (16,80m).

Konstrukční kancelář byla autorem všech navrhovaných úprav stávajících stavebních konstrukcí i konstrukcí nově navržených.